Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov sú stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj len „nariadenie GDPR“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“).

V zmysle nariadenia GDPR dotknutou osobou je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, t.j. osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; a osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby.

A. Prevádzkovateľ a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom webovej stránky www.mnam.delivery je spoločnosť

Geisha s.r.o. 

so sídlom Pestovateľská 4, Bratislava 821 04, IČO: 43 830 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  vložka číslo 49010/B.

e-mail: kovac@geisha.sk

telefonický kontakt: +421 903 777 494

B. Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Geisha s.r.o. zodpovie Vaše prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

  • e-mailová adresa: kovac@geisha.sk,
  • adresa sídla spoločnosti: Geisha s.r.o., Bratislava 821 04 (na obálku prosím uveďte text „GDPR – zodpovedná osoba“).

C. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutých osôb len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania, a to prostredníctvom poverených osôb, ktoré ich spracovávajú podľa pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ na portáli MŇAMdelivery.sk umožňuje používateľovi uzatvorenie zmluvy o kúpe jedla, resp. zmluvy na poskytnutie iných služieb.

Pri plnení zmluvy má Geisha s.r.o. z pohľadu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov postavenie prevádzkovateľa a zodpovedá v plnom rozsahu za súlad spracovania osobných údajov dotknutej osoby so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a so zákonom o ochrane osobných údajov.

D. Osobné údaje, ktoré spracúvame

Spoločnosť Geisha s.r.o. spracúva len také osobné údaje, na základe ktorých vie zabezpečiť a poskytnúť plnenie s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov.

Spoločnosť Geisha s.r.o. spracúva osobné údaje automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania. Automatizované spracúvanie osobných údajov je realizované prostredníctvom na to určených zabezpečených zariadení.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou, účelom spracúvania je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.

Osobnými údajmi, ktoré spoločnosť Geisha s.r.o. spracúva, sú najmä: meno a priezvisko, adresa na doručovanie zásielok, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa.

Osobné údaje spoločnosť Geisha s.r.o. spracúva v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracovateľských činností je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje sú potrebné na poskytnutie požadovaného plnenia či služieb, súvisia s poskytovaním plnenia či služieb, ich spracovanie je potrebné v záujme plnenia zákonných požiadaviek prevádzkovateľa alebo sa spoločnosť Geisha s.r.o. pri spracúvaní opiera o oprávnený záujem na danom spracovaní.

Osobné údaje spoločnosť Geisha s.r.o. spracúva na účely uzatvorenia zmluvy o kúpe jedla, zmluvy o dodaní iných služieb, na účel uplatňovania alebo obhajoby prípadných právnych nárokov, na účel marketingu vo forme zasielania informácií o novinkách alebo zasielania iných užitočných informácií vzťahujúcich sa na ponuku jedla či iných služieb, v prípade existencie predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby, na účel vedenia účtovnej agendy, na účel vybavovania žiadostí dotknutej osoby, na účel vybavovania reklamácií používateľov, na účel organizovania a vyhodnocovania spotrebiteľských súťaží.

Osobné údaje sú spracúvané automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi na úseku ochrany osobných údajov.

Na účel zabezpečenia osobných údajov pred ich neoprávneným alebo náhodným sprístupnením tretej strane spoločnosť Geisha s.r.o. využíva primerané a vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia.

E. Kategórie príjemcov

Príjemcami osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú okrem prevádzkovateľa dodávatelia a partneri prevádzkovateľa, a to najmä poskytovatelia serverových a programátorských služieb, poskytovatelia doručovacích služieb, poskytovatelia účtovných a právnych služieb, poskytovatelia podpory systému, orgány poverené výkonom dohľadu (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné), orgány štátnej či verejnej správy, príslušné súdy, advokátske kancelárie, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv, a podobne.

F. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje dotknutých osôb v listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe v informačných systémoch používaných prevádzkovateľom pri výkone jeho podnikateľskej činnosti po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Osobné údaje spoločnosť Geisha s.r.o. uchováva a chráni po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

V prípade, ak prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje dotknutých osôb aj na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môže dotknutá osoba odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne.

G. Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje

Osobné údaje získané prevádzkovateľom pochádzajú od fyzických osôb, s ktorými prevádzkovateľ uzatvoril zmluvu, a/alebo ktoré poskytli prevádzkovateľovi svoje osobné údaje a udelili prevádzkovateľovi súhlas na ich spracúvanie, a/alebo ktoré majú uzatvorený s prevádzkovateľom pracovno-právny vzťah.

H. Zásada používania súborov cookies

Webová stránka prevádzkovateľa používa dočasné i trvalé súbory cookies s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby prevádzkovateľa, prispôsobiť ich záujmom a potrebám osôb a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Používaním stránok prevádzkovateľa osoba vyjadruje súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak osoba navštívi webové stránky prevádzkovateľa a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považuje sa to za prijatie podmienok prevádzkovateľa na používanie súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies sú v zmysle inštrukcií v pomoci každého prehliadača.

Používaním súborov cookie nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním prevádzkovateľ nezhromažďuje osobné údaje, ani ich neposkytuje sprostredkovateľom resp. tretím stranám.

I. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup, opravu či vymazanie (tzv. „právo na zabudnutie“) svojich osobných údajov, na obmedzenie ich spracúvania, ak to nie je obmedzené inak špeciálnym predpisom. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré poskytla, na inú tretiu stranu podľa výberu dotknutej osoby. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od dotknutej osoby získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba. Dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

© 2024 geisha.sk