Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Úvod

Spoločnosť Geisha s.r.o. so sídlom: Pestovateľská 4, 821 04 Bratislava, IČO: 43830145  DIČ: 2022498797 IČ DPH: SK2022498797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.:49010/B, číslo účtu: 2923845342/1100 – Tatra banka, a.s. (ďalej len "Poskytovateľ"), ktorá dodáva od gastronomických a iným zariadení jedlá, nápoje a iný tovar, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar od poskytovateľa. 

Článok II.

Priebeh objednávania a dodávania

1) Objednávanie prostredníctvom internetu

 • a) Záujemca prostredníctvom internetovej stránky www.geisha.sk vyplní objednávkový formulár. 
 • b) Poskytovateľ spätne potvrdí emailom prijatie objednávky a následne zašle ďalší email o akceptovaní, resp. odmietnutí vybavenia objednávky. Čas dodania je spravidla najskôr o 45 minút.
 • c) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemca tovar v hotovosti uhradí.
 • d) Konečná cena sa môže líšiť v počte dodaných obalov.

2) Objednávanie prostredníctvom telefónu

 • a) Záujemca prostredníctvom telefónneho čísla 02/208 66 666 vykoná objednávku.
 • b) Poskytovateľ dohodne so záujemcom čas dodania, ktorý je spravidla najskôr o 45 minút. Čas doručenia závisí od doby prípravy jedál v reštauráciách a vyťaženosti poskytovateľa v čase objednávky. Prípadné časové posuny v donáške rieši poskytovateľ individuálne so záujemcom.
 • c) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemca tovar v hotovosti uhradí. 

Článok III.

Práva a povinnosti Záujemcu

 • 1) Záujemca má právo na dodávku objednaného tovaru v súlade so Všeobecnými podmienkami.

 • 2) Záujemca má právo na riešenie reklamácie v súlade so Všeobecnými podmienkami.
 • 3) Záujemca má právo objednávku zrušiť do 10 minút od zadania objednávky.
 • 4) Ak záujemca objednávku zruší po danej lehote, jedlo/tovar mu bude doručené s pokladničným blokom ako pri bežnom postupe a bude od záujmca požadovaná úhrada za objednávku.

Článok IV.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 • 1) Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie hygienických noriem počas prepravy. 
 • 2) Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by záujemcovi prípadne vznikli v dôsledku nekvality zo strany reštaurácie.
 • 3) Poskytovateľ má právo na úhradu objednanej služby.

Článok V.

Reklamácie

 • 1) Poskytovateľ venuje maximálnu pozornosť spokojnosti zákazníka a každú reklamáciu zaznamenáva a vyhodnocuje. 
 • 2) Poskytovateľ nemôže z hygienických dôvodov kontrolovať kvalitu a iné rozdiely v doručených jedlách dodávaných v termoobaloch, ktoré pripravila reštaurácia. 
 • 3) Prípadné reklamácie kvality a množstva jedál, oznámte prosím na telefónne číslo 02/208 66 666, kde vykonáme maximum pre vyriešenie Vašej reklamácie.
 • 4) V prípade akýchkoľvek iných skutočností, ktoré by narúšali Vašu spokojnosť, nás neváhajte kontaktovať počas prevádzkových hodín telefonicky na 0903 145 617 alebo mailom na info@geisha.sk. 
 • 5) V prípade, že nedokážeme vyriešiť Vašu reklamáciu okamžite, budeme Vás kontaktovať najneskôr nasledujúci pracovný deň. 

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 • 1) Záujemca týmto dáva súhlas na prípadné spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • 2) Poskytovateľ sa zaväzuje nepodávať údaje a informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce tretím osobám.
 • 3) VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2011.
 • 4) Poskytovateľ je oprávnený jednostranne, úplne alebo sčasti, upraviť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť VOP, s čím Záujemca súhlasí.
 • 5) Nové Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na internetovej stránke www.geisha.sk
 • 6) Objednávky obsahujúce alkoholické nápoje, pre osoby mladšie ako 18 rokov nevybavujeme.